(v nadaljevanju: pravila)

 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre Nautic service (v nadaljevanju: nagradna igra) je Nautic service trgovina d.o.o., Sermin 71H, 6000 Koper, Slovenija (v nadaljevanju: organizator).

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 5. 5. 2016 do vključno 31. 5. 2016. 

Datum žrebanja je 3.6.2016.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja.

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Nagradna igra poteka tako, da  sodelujoči na strani www.facebook.com/NauticServiceTrgovina vpišete ime, priimek in svoj elektronski poštni naslov in ga potrdi z gumbom 'Pošlji'. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja.

Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

6. NAGRADE

Nagradni sklad sestavljajo praktične nagrade manjše vrednosti. 

Praktične nagrade
- otroška T-majica Volvo Ocean Race Musto – 2 kos
- kopalna brisača Volvo Ocean Race – 2 kos

- mornarski kavelj – 2 kos
- polirna pasta za plovila Pai Boat 0,5kg – 4 kosi

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni mogoč.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

7. PREVZEM NAGRAD 

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado. 

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Sermin 71h, 6000 Koper. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

 

Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen, če je ta oseba mladoletna oz. oseba z omejeno poslovno sposobnostjo. V tem primeru se prevzem nagrad ureja z enim izmed staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo prevzel nagrado v skladu s pravili te nagradne igre. Praktičnih nagrad ni mogoče izplačati v gotovini. Nagrad ni mogoče zamenjati. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka, e-mail naslov in telefonska/GSM številka). V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je prejemnik dolžan nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino. Organizator bo za nagrajence denarne nagrade od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo vbreme prejemnika nagrade.

10. VAROVANJE PODATKOV

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo v družbi Nautic service trgovina  d.o.o. ter uporabijo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi družbe Nautic service trgovina d.o.o., za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe.

Pridobljene osebne podatke bo družba Nautic service trgovina d.o.o. skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. 

Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki,pridobljeni v nagradni igri, uporabljajo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi družbe Nautic service trgovina d.o.o., za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe, lahko pisno prekliče osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, in sicer po pošti, na naslov Nautic service trgovina d.o.o., Sermin 71h, 6000 Koper ali po elektronski pošti info@nautic-service.net . organizator pa mora ustrezno preprečiti takšno uporabo oziroma obdelavo osebnih podatkov.

11. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na Facebook strani Nautic service. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Nautic service . 

Za pravilno izvedbo te nagradne igre je zadolžena 3-članska komisija, ki jo imenuje organizator. 

Objavljeno, 5. 5. 2016 v Kopru.