Reference

 MZO
 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
 mznz MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
 MZP MINISTRSTVO ZA PROMET
elan
ELAN